Časté otázky

1. Čo by som mal vedieť predtým, ako sa rozhodnem založiť spoločnosť s ručením obmedzeným?
Zákon definuje spoločnosť s ručením obmedzeným ako spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Takúto spoločnosť "s. r. o." môže založiť jedna osoba (fyzická alebo právnická) alebo viacero osôb (maximálne 50 osôb). Spoločnosť vzniká dňom, ku ktorému bola zapísaná do Obchodného registra. Ak pri založení firmy nie je výslovne určené, že sa zakladá na dobu určitú, platí, že bola založená na dobu neurčitú. Medzi hlavné výhody podnikania formou spoločnosti s ručením obmedzeným je obmedzenie ručenia na výšku základného imania, teda štandardne 5.000,- EUR, naproti tomu živnostník ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom. Ďalšou nezanedbateľnou výhodou je vyššia prestíž s. r. o. a zrejme najzaujímavejšou je možnosť daňovej a odvodovej optimalizácie, čo Vám umožní ušetriť až niekoľko desiatok percent z príjmov spoločnosti.

 • Predmety podnikania
  Spoločnosť musí mať minimálne jeden predmet podnikania. Pod predmetom podnikania sa rozumie voľná, viazaná alebo remeselná živnosť, na základe ktorej má firma vydané Osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Jednotlivé znenia predmetov podnikania upravuje Zákon o živnostenskom podnikaní a ich aktuálne znenia je možné nájsť na stránke Ministerstva vnútra SR v sekcii Živnostenské podnikanie.

 • Základné imanie
  Základné imanie s. r. o. je najmenej 5.000,- EUR. K návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa priloží písomné vyhlásenie správcu vkladov (niektorý zo spoločníkov) o splatení. Od 1.1.2016 nie je potrebné sumu základného imania vkladať na účet v banke.

 • Spoločník v SRO
  Spoločník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa podiela výškou svojho vkladu na základnom imaní spoločnosti. Spoločníkom môže byť aj cudzinec, ktorý nemá pobyt na území SR. Minimálny vklad každého spoločníka je 750,- EUR. Od 1.10.2012 nemôže SRO založiť spoločník, ktorý má daňové nedoplatky vyššie ako 170,- EUR. V tejto súvislosti je pri založení spoločnosti alebo prevode obchodného podielu potrebný súhlas správcu dane (príslušný Daňový úrad). Žiadosť o vydanie súhlasu správcu dane je súčasťou dokumentov, ktoré klientovi pripravíme.

 • Konateľ v SRO
  Konateľ je štatutárnym orgánom každej s. r. o.. Konateľ koná za spoločnosť, zastupuje ju v právnych záležitostiach, uzatvára v mene spoločnosti zmluvy, zastupuje ju voči úradom štátnej správy atď. Konateľ môže byť jeden alebo môžu byť viacerí. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý samostatne, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, je bezúhonná a plne spôsobilá na právne úkony. Konateľom môže byť len občan EU a OECD bez trvalého pobytu na území Slovenska, alebo občan inej krajiny s pobytom na Slovensku.

2. Ako bude prebiehať proces založenia mojej firmy?
Založenie firmy prebieha jednoducho a pozostáva z nasledovných krokov:

 • odborná konzultácia
 • vyplnenie dotazníka na prípravu dokumentov
 • úhrada zálohovej faktúry pozostávajúcej z poplatkov na úrady a poplatku za služby (v zmysle cenníka)
 • vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na založenie
 • odkontrolovanie a odsúhlasenie údajov na dokumentoch
 • odoslanie dokumentov klientovi (e-mailom, poštou, príp. osobne)
 • podpísanie dokumentov u notára alebo na matrike
 • prijatie Vami podpísaných dokumentov (poštou, príp. osobne)
 • zabezpečenie registrácie firmy v príslušnom Živnostenskom registri
 • zabezpečenie registrácie firmy v príslušnom Obchodnom registri
 • zabezpečenie registrácie firmy na príslušnom Daňovom úrade na daň z príjmu právnickej osoby (nie DPH, príp. iných daní)
 • odoslanie hotových dokumentov klientovi – originály dokladov súvisiacich so založením s firmy, Osvedčenie o živnostenskom oprávnení, Potvrdenia o zápise do obchodného registra a Výpisu z obchodného registra (poštou, príp. osobne)

3. Ako dlho trvá založenie firmy?
Založenie firmy trvá väčšinou 10 až 14 dní.

4. Aký je rozdiel medzi ready-made firmou a novozaloženou firmou?
Ready-made firma je spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri a určená priamo na predaj, aby ste mohli začať podnikať skôr. Je založená za účelom ďalšieho predaja a nebola v nej vykonávaná žiadna ekonomická činnosť. Ready-made firma je bez obchodnej histórie záväzkov, pohľadávok a má splatené základné imanie. Ready-made firma prechádza na kupujúceho po podpise dokumentov u notára a formálne po zápise zmien v Obchodnom registri, ktorý zvyčajne trvá do 5 pracovných dní.

5. Kde môže mať moja firma sídlo?
Sídlo spoločnosti si môžete zvoliť sami, zvyčajne na adrese niektorého zo spoločníkov alebo konateľov firmy, v prenajatom nebytovom prietore, vo vlastnom priestore určenom na podnikanie alebo Vám môžete využiť našu službu VIRTUAL OFFICE. Rozhodnutie, kde bude mať Vaša firma sídlo, je len na Vás, adresa sídla musí byť presne špecifikovaná a identifikovateľná.

6. Ako rýchlo viete pripraviť dokumenty na založenie firmy?
Po poskytnutí všetkých informácií z Vašej strany a prijatí úhrady zálohovej faktúry, Vám pripravíme dokumenty do 24 hodín.

7. Čo všetko musím spraviť, aby som mohol založiť firmu?
Kontaktujte nás za účelom konzultácie a my Vám navrhneme riešenie presne podľa toho, v akej oblasti chcete podnikať. Všetky dokumety súvisiace so založením firmy pripravíme, Vašou jedinou starosťou bude zabezpečiť Súhlas správcu dane (Váš príslušný Daňový úrad) v zmysle Žiadosti, ktorú od nás obdržíte a zájsť k najbližšiemu notárovi alebo na matriku podpísať dokumenty. Všetko ostatné necháte na nás.

8. Musím k Vám prísť osobne, keď chcem založiť firmu alebo využiť inú službu?
Nie, všetko je možné odkomunikovať e-mailom alebo telefonicky.

Tieto webové stránky neposkytujú právne poradenstvo a právne služby v zmysle Zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov. V prípade, že naši klienti vyžadujú právne služby, spolupracujeme s osobami oprávnenými poskytovať takéto služby.
Prečo práve my?

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať najlacnejšie služby pre obchodné spoločnosti pri zachovaní 100 % kvality. V oblasti zakladania firiem máme niekoľkoročné skúsenosti. Každému klientovi sa snažíme maximálne uľahčiť podnikanie a pri každej nami poskytovanej službe hľadáme vždy tú najvhodnejšiu alternatívu.
Služby

- založenie sro

- zmena sro

- virtual office

- účtovníctvo

Kontakt

JOURNAL s. r. o.
tel.č.:
0903 214 094

e-mail:
info@mojasro.sk

Sociálne sieteChilliweb.sk- tvorba web stránok
Copyright © 2013 by Chilliweb. All rights reserved.