Akciová ponuka

Máte dve a viac spoločností, z ktorých už niektorú neplánujete využiť na podnikanie?
Ponúkame Vám najjednoduchší spôsob jej zrušenia - zlúčenie spoločnosti s inou.


Spoločnosť po zlúčení zanikne a nebude povinná platiť daňovú licenciu. Všetky záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti preberá spoločnosť s ktorou sa zlučuje.

Cena za zlúčenie spoločností od 420,- €

Je potrebné počítať s ďalšími nákladmi vo forme notárskych poplatkov za spísanie notárskej zápisnice. Vypracovanie podkladov a komunikáciu s notárom zabezpečíme.
V zmysle Obchodného zákonníka predstavuje zlúčenie spoločností postup, na základe ktorého nastane zrušenie bez likvidácie. Dochádza k zániku jednej alebo viacerých spoločností, pričom jedna spoločnosť sa stáva právnym nástupcom spoločnosti, ktorá zaniká.Tieto webové stránky neposkytujú právne poradenstvo a právne služby v zmysle Zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov. V prípade, že naši klienti vyžadujú právne služby, spolupracujeme s osobami oprávnenými poskytovať takéto služby.
Prečo práve my?

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať najlacnejšie služby pre obchodné spoločnosti pri zachovaní 100 % kvality. V oblasti zakladania firiem máme niekoľkoročné skúsenosti. Každému klientovi sa snažíme maximálne uľahčiť podnikanie a pri každej nami poskytovanej službe hľadáme vždy tú najvhodnejšiu alternatívu.
Služby

- založenie sro

- zmena sro

- virtual office

- účtovníctvo

Kontakt

JOURNAL s. r. o.
tel.č.:
0903 214 094

e-mail:
info@mojasro.sk

Sociálne sieteChilliweb.sk- tvorba web stránok
Copyright © 2013 by Chilliweb. All rights reserved.